ซีพี-คูโรบูตะ อร่อยนุ่มได้ลุ้นเที่ยวญี่ปุ่นได้ตามใจ

By on 08/09/2017 อ่าน : 289 views
เหลือเวลาอีก 11 วัน
หมดเขตชิงรางวัล : 30 กันยายน 2560

ซีพี-คูโรบูตะ อร่อยนุ่มได้ลุ้นเที่ยวญี่ปุ่นได้ตามใจ : รายชื่อผู้โชคดี ชิงโชค ชิงรางวัล ส่งชิงโชค เล่นเกมชิงรางวัล แจกรางวัล แจกฟรี ของฟรี luckydraw luckymania

 

วิธีการร่วมรายการ
1. เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือรับประทานเมนูหมูดำ ซีพี-คูโรบูตะ จากร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ครบทุก 100 บาทขึ้นไป (ไม่รวม Vat) ต่อใบเสร็จ สามารถร่วมรายการได้โดยเขียนชื่อนามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ ถ่ายรูปใบเสร็จจากการซื้อผลิตภัณฑ์หรือรับประทานเมนูหมูดำ ซีพี-คูโรบูตะ และอัพโหลดทางเว็ปไซต์ www.cpkurobutafestival.com หรือ สแกนผ่าน QR Code พร้อมทั้งพิมพ์ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ บริษัทฯ จะคำนวณสิทธิ์จากยอดซื้อจากใบเสร็จที่อัพโหลด หรือโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊ค ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการคำนวณสิทธิ์จากใบเสร็จของผู้ร่วมรายการ โดยทุกๆ 100 บาท (ไม่รวม VAT) ต่อใบเสร็จ (ไม่สามารถรวมใบเสร็จได้) เท่ากับ 1 สิทธิ์ในการ

 

2. รายการชิงโชคเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 (ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ร่วมร้านค้าและรายการสินค้าที่ถูกต้องตั้งแต่วันที่ร่วมรายการดังกล่าวเท่านั้น)

 

3. จับรางวัล 6 ครั้ง เวลา 17.00 น. ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 และ ประกาศผลผ่านทางเว็ปไซต์www.cpkurobutafestival.com ดังนี้
ครั้งที่1) จับรางวัล วันที่ 23 สิงหาคม 2560 และประกาศผล วันที่ 25 สิงหาคม 2560
ครั้งที่ 2) จับรางวัล วันที่ 30 สิงหาคม 2560 และประกาศผล วันที่ 1 กันยายน 2560
ครั้งที่ 3) จับรางวัล วันที่ 6 กันยายน 2560 และประกาศผล วันที่ 8 กันยายน 2560
ครั้งที่ 4) จับรางวัล วันที่ 13 กันยายน 2560 และประกาศผล วันที่ 15 กันยายน 2560
ครั้งที่ 5) จับรางวัล วันที่ 20 กันยายน 2560 และประกาศผล วันที่ 22 กันยายน 2560
ครั้งที่ 6) จับรางวัล วันที่ 4 ตุลาคม 2560 และประกาศผล วันที่ 6 ตุลาคม 2560

 

4. รางวัลมีดังนี้
4.1 สำหรับครั้งที่ 1-5 ได้แก่ บัตรกำนัลทองคำ มูลค่า 5,000 บาท ครั้งละ 20 รางวัล รวม 100 รางวัล รวมมูลค่า 500,000 บาท
4.2 สำหรับครั้งที่ 6 ได้แก่
4.2.1 รางวัลที่ 1) บัตรกำนัลสำหรับซื้อตั๋วเครื่องบินและที่พัก ในประเทศญี่ปุ่น มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 1,000,000 บาท
4.2.2 รางวัลที่ 2) บัตรกำนัลทองคำ มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 20 รางวัล มูลค่า 5,000 บาท รวม100,000 บาท รวมจำนวน 130 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,600,0000 บาท
5. เงื่อนไขที่ร่วมรายการ
5.1 ใบเสร็จ 1 ใบ สามารถใช้ส่งชิงโชคได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น โดยเป็นใบเสร็จที่ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ และจะต้องมีวันที่อยู่ในช่วง 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2560 เท่านั้น
5.2 ใบเสร็จที่อัพโหลดเข้ามา ห้ามมีการดัดแปลงแก้ไข ทำซ้ำ มิฉะนั้นจะถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
5.3 ผู้ร่วมรายการต้องทำการอัพโหลดภาพใบเสร็จที่มีความครบถ้วนและได้รับการยืนยันสถานะเรียบร้อย หากไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการชิงรางวัล
5.4 ผู้ร่วมรายการจะต้องเก็บใบเสร็จตัวจริงไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล หากหลักฐานไม่ครบตามที่กำหนด บริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับรายชื่อสำรองตามลำดับถัดไป
5.5 รางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นใดได้
5.6 ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อและนัดหมายการรับรางวัลจากบริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด (ตัวแทนดำเนินการของบริษัท) ภายใน 7 วันนับจากวันที่ประกาศผลรายชื่อผุ้โชคดี หรือ ผู้โชคดีสามารถยืนยันการรับรางวัลได้โดยโทร 02-5919800 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.) ทั้งนี้ในการรับรางวัลผู้โชคดีจะต้องแสดงเอกสารได้แก่สำเนาบัตรประชาชน และใบเสร็จรับเงินตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสำเนา เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์จากรางวัลดังกล่าว
5.7 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528
ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ท.ป. 104/2554 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัล ดังกล่าว ผู้โชคดีจะต้องชำระเอง
5.8 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
5.9 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล บัตรกำนัลสำหรับซื้อตั๋วเครื่องบินและที่พัก ในประเทศญี่ปุ่น เฉพาะผู้ที่มีหนังสือเดินทาง อายุคงเหลือเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป เท่านั้น และ จะต้องเดินทางได้ตามวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้การเดินทางขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบัตรกำนัล โดยในการทำหนังสือเดินทาง ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง และ เงื่อนไขการเดินทางและทัวร์ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด เท่านั้น
5.10 การขอรับของรางวัลถือเป็นการอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ และข้อมูลอื่นๆ ของผู้รับรางวัลในการโฆษณาและการค้า โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
5.11 หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือไม่ปฏิบัติตามกติกาของกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ บริษัทฯ จะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมการเข้าร่วมการจับรางวัลโดยอัตโนมัติ หรือริบของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5.12 พนักงานฝ่ายการตลาดของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
5.13 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง รางวัลในมูลค่าเท่าเดิมหรือมากกว่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**กติกานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาคลิกที่ link ด้านล่างนี้เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม**

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดกติกาเพิ่มเติม

คลิกที่นี่ เพื่อร่วมสนุก ชิงโชคชิงรางวัล         

About luckyday