ประกวดสื่อ infographic “การใช้ฟังไจเพื่อประโยชน์ทางการค้า”

By on 04/12/2017 อ่าน : 230 views
เหลือเวลาอีก 11 วัน
หมดเขตชิงรางวัล : 29 ธันวาคม 2560
ประกาศผล : 08 ธันวาคม 2561
BMS MiSAC ประกวด ชิงรางวัล 2560 : รายชื่อผู้โชคดี ชิงโชค ชิงรางวัล ส่งชิงโชค เล่นเกมชิงรางวัล แจกรางวัล แจกฟรี ของฟรี luckydraw luckymania

ประกวดสื่อ infographic “การใช้ฟังไจเพื่อประโยชน์ทางการค้า” : รายชื่อผู้โชคดี ชิงโชค ชิงรางวัล ส่งชิงโชค เล่นเกมชิงรางวัล แจกรางวัล แจกฟรี ของฟรี luckydraw luckymania

การประกวดสื่อ infographic หัวข้อ “การใช้ฟังไจเพื่อประโยชน์ทางการค้า (Commercial uses of fungi)”
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ British Mycological Society (BMS) และ Microbiology in Schools Advisory Committee (MiSAC) ประเทศสหราชอาณาจักร ในการสร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับฟังไจให้แก่นักเรียนและบุคคลทั่วไป โดยดำเนินการโครงการจัดประกวดสื่อ infographic ระดับมัธยมศึกษา สื่อ infographic ที่ผ่านคัดเลือกและได้รับรางวัล จะนำไปแสดงบนเว็บไซต์ของ สสวท. และจัดแสดงในงานการประชุมวิชาการเห็ดราวิทยา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักถึงบทบาทและประโยชน์ทางการค้าของฟังไจ
รางวัลที่ได้รับ [สนับสนุนเงินรางวัลโดย สสวท. (สำหรับระดับ ม.ต้น) และ BMS (สำหรับระดับ ม.ปลาย)]
รางวัลที่ 1     15,000 บาท
รางวัลที่ 2    10,000 บาท
รางวัลที่ 3      6,000 บาท
รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท
มอบรางวัลในการประชุมวิชาการเห็ดราวิทยา “Fungi in the service of man” ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักเรียนที่ส่งสื่อ infographic เข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมประกวด

 

 
กติกาการประกวด
1. รูปแบบผลงาน
ส่งผลงานสื่อ infographic เป็นภาษาไทย โดยจัดทำไฟล์ด้วยคอมพิวเตอร์ นามสกุล .jpg หรือ .pdf ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI
พิมพ์ลงบนกระดาษด้านเดียวขนาด A3 ติดใบสมัครและรายละเอียดรูปที่ใช้ประกอบสื่อ infographic ที่ด้านหลังของโปสเตอร์ ส่งไปรษณีย์มายัง ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่มพิเศษ สสวท. (ที่อยู่ด้านล่าง) และส่งไฟล์สื่อ infographic มาที่อีเมล์ nruch@ipst.ac.th
การตั้งชื่อไฟล์สื่อ infographic ให้ตั้งเป็น ชื่อโรงเรียน_ชื่อผลงาน.jpg หรือ ชื่อโรงเรียน_ชื่อผลงาน.pdf
2. ผู้เข้าประกวด
นักเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยจำแนกเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3 และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 – ม.6
นักเรียนสามารถส่งผลงานเป็นรายเดี่ยวหรือรายกลุ่มก็ได้ โดยที่แต่ละกลุ่มต้องมีสมาชิกไม่เกิน 4 คน และมีอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เกิน 1 คน
3. การใช้สื่อประกอบผลงาน ภาพที่นำมาใช้ในโปสเตอร์ต้องเป็นภาพของตนเองหรือภาพถูกลิขสิทธิ์ และระบุที่มาของภาพ รวมถึงชนิดลิขสิทธิ์ของภาพนั้นๆ (ระบุที่มาและชนิดลิขสิทธิ์ตามแบบฟอร์มที่แนบ) และภาพนั้นจะต้องไม่แสดงเครื่องหมายการค้าใดๆ สำหรับส่วนที่เป็นข้อความห้ามคัดลอกมาจากผู้อื่น ต้องเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง ถ้าพบว่าคัดลอกมาจากแหล่งอื่นโดยตรงจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประกวด
4. สื่อ infographic ที่จัดทำได้ถูกต้องตามกติกาการประกวดเท่านั้นจึงจะได้รับการพิจารณา
5. การตัดสินจะพิจารณาจากสื่อ infographic ที่มีความถูกต้องทางวิชาการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สวยงาม การนำเสนอน่าสนใจ มีความถูกต้องของภาษาและสามารถสื่อสารให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
6. ผลงานที่ส่งประกวดทุกชิ้นจะไม่ส่งคืนไปยังผู้สมัคร และถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สสวท. BMS และ MiSAC ที่สามารถนำไปเผยแพร่ได้
7. ปิดรับสมัครวันที่ 29 ธันวาคม 2560 (โดยดูจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์)

 

ส่งผลงานเข้าประกวดมาที่
ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่มพิเศษ (การประกวดสื่อ infographic จุลชีววิทยา)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

**กติกานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาคลิกที่ link ด้านล่างนี้เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม**

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดกติกาเพิ่มเติม

คลิกที่นี่ เพื่อร่วมสนุก ชิงโชคชิงรางวัล         
คลิกที่นี่ เพื่อดูประกาศรายชื่อผู้โชคดี

About luckyday